پمپ باد یاکمپرسور باد ماشین اولین چرخه درسیستم پنوماتیک میباشد که هوای وارد شده از هواکش ماشین را به صورت فشرده کرده وبا افزایش بار آن باد مصرفی سوپاپ های ماشین را تامین میکند.
پمپ باد ماشین از نظر مکانیزم و شباهت به موتور دارد با این تفاوت که دارای فرایند احتراق نمیباشد.
پمپ باد کامل دارای دومدل تک پیستون وجفت پیستون میباشد میباشد و نحوه خنک شدن به دوحالت هوا خنک وآب خنک میباشد.

قطعات تشکیل دهنده پمپ باد:

  • سرسیلندرپمپ باد(ممکن هست 3تیکه یا 2تیکه باشد)
  • سیلندرپمپ باد
  • میلنگ پمپ باد
  • رینگ وپیستون(پیستون.رینگ.بالیس)
  • شاتون پمپ باد
  • درب عقب پمپ باد
  • بوش جلو وعقب پمپ باد
  • درب پوش های زیرپمپ باد
Image module