Image module

درسیستم تعلیق ماشین های وگاری های جدید جدا از کمک فنر از سیستم کمک های بادی(کیسه باد)استفادی میشود که باعث راحتی در رانندگی و تحمل بار بیشتر میشود.

کیسه باد دو مدل شاسی و کابین(اتاق کامین) میباشد.

درکامیون های جدید برای راحتی و تعلیق بهتر هم جلو وعقب کابین(اتاق)کیسه باد وجود دارد که درمدل های پایین تر فقط در عقب وجود داشته.

Image module

کیسه بادهای شاسی در بعضی اتوبوس ها دوسمت باز هست که رول گفته میشود ودر کامیون و قاری یک سربا پلیت آهنی بسته هست و سمت دیگر با پیستون کیسه باد بسته میشود.

Image module

در بعضی از ماشین های جدید صندلی های راننده هم دارای کیسه باد میباشد که باعث راحتی راننده میشود.

Image module
Image module