پمپ کلاج

پمپ کلاج

پمپ کلاج به دو مدل بال(زیرپدال کلاج)وپایین(روی گیربکس) تقسیم میشود.درماشین های اتوماتیک پمپ کلاج بالا جودندارد و کلاج برقی داخل کاسه گیربکس یا بغل گیربکس نصب میشود.پمپ کلاج فعال کننده مکانیزم تعویض دنده میباشد.